EKTİS

EKTİS-də vahid yanaşma və məlumat tərkibi

  • A
  • A
  • A


 
EKTİS-in məlumat tərkibi

 

  • Fərdlər reyestri – sistemdən istifadə edən şəxslərə aid məlumatların mərkəz­ləş­di­ril­miş qaydada yığılmasını özündə ehtiva edir.

 

  • Qeyri-fərdlər reyestri – Kənd təsərrüfatının sahəvi reyestrinə aid məlumatların qey­diy­ya­­tı­nın aparılmasını, nə­za­rə­tin təmin edilməsini, əlçatanlığın artırılmasını və digər xü­susiy­yət­ləri ehtiva edir.

    

  • CİS (Coğrafi İnformasiya Sistemi) reyestri – EKTİS-in komponentlərinin əsasını təşkil edən coğ­ra­fi məlumat bazasının və xüsusi informasiya sisteminin yaradılmasını əhatə edir.

 
EKTİS-də vahid yanaşma

 

  • Mərkəzləşmiş idarəetmə və vahid yanaşma (Single sign-on)
  • Məlumatların toplanmasında “once only” prinsipi
  • Məlumat və resurslardan müştərək istifadə