Qanunvericilik

"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azadılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı"

  • A
  • A
  • A

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyun 2011-ci il tarixli 1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planında icrası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə edilmiş tədbirlərin siyahısı

 

 

 

 

Tədbirin adı

 

İcraçı

təşki-latlar

İcra

müddəti

(illər üzrə)

 
 

1

2

3

4

 

1.6. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi

 

1.6.1.

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişaf etdirilməsi üçün kənd investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi tədbirlərinin davam etdirilməsi

KTN

 

2011-2015

 

 

1.6.2.

Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına yardımların göstərilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi

KTN,

İSN, MN

2011-2015

 

1.6.3.

Heyvandarlığın intensiv inkişaf etdirilməsi mexanizminin dəstəklənməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.4.

 

Heyvandarlıqda məhsul is-tehsalının intensiv artımında mühüm rol oynayan yem bitkilərindən: soya, sorqo, qarğıdalı, günəbaxan, yem çuğunduru və raps əkinlərinin genişləndirilməsi üçün stimul-laşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi, silos və senaj basdırılması təşəbbüslərinin dəstəklənməsi

KTN,

İSN

 

2011-2015

 

 

1.6.5.

 

Dağ və dağətəyi bölgələrdə ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi

KTN,

İİN

2011-2015

 

 

1.6.6.

Mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında və məhsul istehsalının intensiv artırılmasında mühüm rol oynayan süni mayalama tədbirlərinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi

KTN,

İİN

2011-2015

 

1.6.7.

 

Quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi, mövcud olan quşçuluq obyektlərinin tam gücündə işləməsi üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi

KTN,

İSN

2011-2015

 

1.6.8.

İri südçülük-maldarlıq kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi

 

KTN,

İSN,YİH

2011-2015

 

1.6.9.

“Aqrolizinq” ASC vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına damazlıq düyələrin və texnoloji avadanlıqların güzəştli şərtlərlə satılmasının dəstəklənməsi

KTN,YİH

2011-2015

 

1.6.10.

Kənd təsərrüfatı heyvanları və ev quşları arasında epizootiya əleyhinə mübarizə və müalicə-profilaktika tədbirlərinin gücləndirilməsi.

KTN

2011-2015

 

1.6.11.

Damazlıq heyvanlara göstərilən dispanserizasiya, baytarlıq müalicə tədbirlərini yaxşılaşdırılması

KTN

2011-2015

 

1.6.12.

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identikləşdirilməsi və qeydiyyatının dəstəklənməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.13.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına vergi güzəştlərinin tətbiqi siyasətinin davam etdirilməsi

KTN,

İSN, YİH

2011-2015

 

1.6.14.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara kreditlərin verilməsi mexanizminin sadələşdirilməsi

KTN,

İSN, YİH

2011-2015

 

1.6.15.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin edilməsi işinin yaxşılaşdırılması və özəl aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin geniş-lədirilməsi

 

2011-2015

 

1.6.16

Pambıqçılığın, üzümçülüyün və ipəkçiliyin (baramaçılığın) intensiv inkişaf etdirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.17.

Aqroemal müəssisələrinin mövcud gücünün artırılması, heyvandarlıq rayonlarında ət və süd emalı müəssisələrinin, iri tərəvəzçilik və meyvəçilik rayonlarında isə konserv zavodlarının fəaliyyət gös-tərməsi üçün təşəbbüslərin dəstəklənməsi

KTN,

İSN

2011-2015

 

1.6.18.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının güzəştli qiymətlərlə aqrokimyəvi maddələr və pestisidlərlə təminatının yaxşılaşdırılması

KTN,

İSN

2011-2015

 

1.6.19.

Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində beynəlxalq və Avropa standartları əsasında milli standartların hazırlanması və respublikada tətbiqi (İSO, Codex Alimentarius,CEN)

SMPDKKTN, SN

2011-2015

 

1.6.20.

İdxal və ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarında fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) tədbirlərinin genişləndirilməsi və davam etdirilməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.21.

Özəl toxumçuluq, damazlıq və baytarlıq xidməti şəbəkələrinin genişləndirilməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.22.

Otlaqların münbitliyinin bərpasının, eroziyadan mühafizəsinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılması

DTXK,

KTN

2011-2015

 

1.6.23.

Qış və yay otlaqlarının, kəndətrafı örüşlərin münbitliyinin bərpası, səthi və əsaslı yaxşılaşdırılması, onun təyinatının dəyişdirilməsi kimi və digər neqativ halların qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi

KTN, DTXK, ETSN, MST ASC

2011-2015

 

1.6.24.

Yüksək məhsul verən və istehsalın intensiv inkişaf etdirilməsini təmin edən bitki sortlarının və heyvan cinslərinin sınaqdan keçirilməsi və istehsalata tətbiq edilməsi

KTN

2011-2015

 

1.6.25

Bitkiçilik məhsulları istehsalını intensiv qaydada artırmaq üçün toxumçuluğun və tingçiliyin elmi əsaslar üzrə inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi

KTN,

İSN

2011-2015

 

1.6.26

İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçılara çatdırılması məqsədi ilə yerlərdə tədarük-satış bazalarının yaradılmasının dəstəklənməsi

KTN

İSN

MN

2011-2015

 

 

3.3.3. Torpaq ehtiyatlarının idarə olunması, səhralaşma prosesinin qarşısının alınması 

 

3.3.3.1

Torpaqların münbitliyinin qo-runması və artırılmasına dair tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirılməsinə nəzarətin gucləndirilməsi, şoranlaşmış və şorakətləşmiş, eroziyaya uğramış torpaqlarda sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi

DTXK,

KTN,

AMST ASC,

ETSN

2011-2015

 

3.3.3.2

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə sisteminin yaxşılaşdırılması, torpaqarın antropogen çirklənmədən qorunmasının gücləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması.

ƏMDK, KTN, ETSN

2011-2015

 

Atmosfer havasının davamlı idarə olunması

 

3.3.5.3.2

Kənd təsərrüfatının, iqtisadiyyat sahələrinin və əhalinin sağlamlığının iqlim dəyişmələrinə adaptasiya tədbirlərinin hazırlanması

ETSN,

KTN,

SEN

2011-2015

 

4.1.2.Dövlət qulluğu sahəsində islahatların sürətləndirıilməsi

 

4.1.2.1.2

Dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin məcəllələşdirilməsi

DQMK, müvafiq mərkəzi icra haki-miyyəti orqanları

2011-2015

 

4.1.2.1.6

Dövlət qulluqçularının reyestrinin aparılması işinin təkmilləşdirilməsi

DQMK, müvafiq mərkəzi icra haki-miyyəti orqanları

2011-2015

 

4.1.2.1.7

Dövlət orqanlarında etik davranış qaydalarının tətbiqi vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş nəticələrinin illik müzakirələrinin keçirilməsi

DQMK, bütün digər dövlət orqanları

2011-2015

 

4.1.2.5.2

Dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqi üzrə maarifləndirmənin aparılması

DQMK, müvafiq mərkəzi icra haki-miyyəti orqanları

2011-2015